Το Αχαϊκό Ινστιτούτο εκπαίδευσης ενηλίκων, ΜΚΟ, στη Δυτική Ελλάδα συμμετέχει και υλοποιεί το Eυρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA2, VET Itineraries with a Variety of open Educational Resources enhanced by a multilingual repository.Οι συνεργαζόμενοι εταίροι προέρχονται από 4 χώρες : Ουγγαρία (SZÁMALK-Szalézi Szakközépiskola), Μεγάλη Βρετανία (Torridge Training Consultants Ltd), Τουρκία (Afyonkarahisar Meslekive Teknik), Ισπανία (Fundación Siglo22).

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA2 ,VETINER έχει ως κύριο στόχο τη δημιουργία μιας αποτελεσματικής εμπειρίας μάθησης για εκπαιδευτικούς και μαθητές της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, αξιοποιώντας  ανοιχτές  εκπαιδευτικές  πηγές μέσω διαδικτύου (Open Educational Resources) και ανοικτά Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης (LMS – Moodle) και Διαχείρισης Ηλεκτρονικού μαθησιακού χαρτοφυλακίου (e-portfolio – Mahara).

Για το σκοπό αυτό υλοποιήθηκε στην Μαδρίτη Ισπανίας, από 13 έως 17 Φεβρουαρίου 2017, σεμινάριο εκπαίδευσης εκπαιδευτικών Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σε εργαλεία και μεθόδους δημιουργίας, υποστήριξης και διαχείρισης των παραπάνω πηγών και συστημάτων. Το σεμινάριο περιελάβανε εκπαίδευση στην αξιοποίηση του λογισμικού Adobe Captivate για την δημιουργία μαθησιακών αντικειμένων SCORM, του λογισμικού Camtasia για την δημιουργία εκπαιδευτικών video (tutorials), της πλατφόρμας Διαχείρισης Μάθησης Moodle, της πλατφόρμας Ηλεκτρονικού μαθησιακού χαρτοφυλακίου Mahara, καθώς και εκπαίδευση σε θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Instructional Design).

Για την Ελλάδα στο σεμινάριο συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί Πληροφορικής Ανθή Καρατράντου και Χρήστος Χριστακούδης. Η συμμετοχή τους έχει πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα αφού θα εκπαιδεύσουν στα ίδια θέματα  εκπαιδευτικούς Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης τον Ιούνιο 2017, οι οποίοι 10 εκπαιδευτικοί θα υλοποιήσουν εκπαιδευτικές δράσεις με τους μαθητές του τη σχολική χρονιά 2017-2018.

Posted by: achaiainstitute | March 5, 2017

Erasmus+ KA2 VETIVER 2nd Transnational Meeting in Bideford, UK

Erasmus+ KA2 VETIVER project

2nd Transnational Meeting in Bideford, UK

In the frame of the European program Erasmus+ KA2  VETIVER “VET Itineraries with a Variety of open Educational Resources enhanced by a multilingual repository”, in which actively participates the Achaia Adult Education Institute Patras, the second project meeting held in Bideford, Devon, England on 7-9 February 2017. The coordinator of European programs and CEO of the Institute, Sandy Vamvaka and by the working group,  Fanouria Athanasiou, student of the Polytechic University of Patras.  Coordinator of the program is the ‘SZÁMALK-Salesian, school’ from Budapest Hungary. Project partners are the Spanish organization ‘Fundacion Siglo 22’, the British company ‘Torridge Training Consultants’, the Technical school ‘Mesleki ve Teknik Andadolu Lisesi’, from Afionkarachisar, Turkey and the Achaia Adult Education Institute, from Greece.

Professional technical education teachers, students from the University of Patras and students from technical schools take part in this project, on behalf of the Greek partner.

This program aims to create a multilingual repository of specialties, enriched with open educational resources, creating an innovative and effective learning experience for VET students. The open educational resources, will be available online  with a specific taxonomy, based on a technical-vocational education criteria.

We want to spread a repository in technical – vocational schools (EPAL) and  in the five countries participating in the program. A repository can be a really good educational tool for accessing to educational resources, without excluding anyone. Our program also wants to investigate on how we will incorporate such a similar repository, on the Moodle platform, used in many technical – vocational schools.

    Target group: students and youngsters who attend technical – vocational education and training education, even people 14- 16 years of age, who are not employed or attending an education or training,  also disadvantaged students and even adult students.

In this meeting the Thesaurus was presented by the coordinator and the partners  on 5 program languages (English, Greek, Spanish, Hungarian and Turkish) and uploaded on http://vetiver.4eclass.net . We also discussed the creation of 8-10 educational resources (OER) and presented some of them by the partners. The Greek Institute has undertaken the creation of educational resources in the course of English. Also a training of ten teachers (two teachers per partner) was discussed in Spain, on the use of Moodle platform, Mahara and on the use of e-Portfolio on February 2017.

This program lasts for two years (2016-2018) and wants to be an object of use, so that many students and teachers of Technical – Vocational education schools have access it. Also students 16+, who attend further education and training (IEK, adult education, e.t.c.) can use the repository, in order to be known and useful tool in the learning process.

 

Στα  πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ KA2 με τον τίτλο VETIVER “VET Itineraries with a Variety of open Educational Resources enhanced by a multilingual repository”, στο οποίο συμμετέχει ενεργά και υλοποιεί το Αχαϊκό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Ενηλίκων από την Πάτρα, πραγματοποιήθηκε η 2η συνάντηση του προγράμματος  στο Bideford, Devon  Αγγλίας από 7-9 Φεβρουαρίου 2017. Στη συνάντηση συμμετείχε η συντονίστρια Ευρωπαϊκών  προγραμμάτων και πρόεδρος του Ινστιτούτου Κυριακή Βαμβακά και από την ομάδα εργασίας η Φανουρία Αθανασίου, φοιτήτρια ΗΜΤΥ.

Συντονιστής του προγράμματος είναι το σχολείο SZÁMALK-Salesian Post-Secondary Vocational School από την Βουδαπέστη Ουγγαρίας. Εταίροι του προγράμματος είναι ο ισπανικός οργανισμός Fundacion Siglo 22, η αγγλική εταιρία Torridge Training Consultants, το τεχνικό σχολείο Afyonkarahisar Mesleki ve Teknik Andadolu Lisesi, από το Αφιονκαραχισάρ της Τουρκίας και το Αχαϊκό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Ενηλίκων από την Πάτρα, Ελλάδα.

Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν εκπαιδευτικοί επαγγελματικής τεχνικής εκπαίδευσης, φοιτητές από το Πανεπιστήμιο Πατρών, καθώς και μαθητές σχολείων ΕΠΑΛ.

Το πρόγραμμα αυτό έχει στόχο τη δημιουργία ενός πολύγλωσσου αποθετηρίου,  εμπλουτισμένο με ανοικτές εκπαιδευτικές πηγές. Επίσης στόχος του προγράμματος Vetiver  είναι η δημιουργία μιας καινοτόμου  και αποτελεσματικής μαθησιακής εμπειρίας για σπουδαστές επαγγελματικής εκπαίδευσης, οι οποίοι χρησιμοποιούν ανοικτές εκπαιδευτικές πηγές, που  διατίθενται συνήθως μέσω διαδικτύου και είναι κατανεμημένες με μια συγκεκριμένη ταξινόμηση,  βασισμένη σε κριτήρια τεχνικό-επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Ακόμη, στοχεύουμε στη διάδοση αποθετηρίου στα  τεχνικά επαγγελματικά σχολεία (ΕΠΑΛ)και στις πέντε συμμετέχουσες χώρες στο πρόγραμμα. Ένα αποθετήριο μπορεί να είναι ένα πραγματικά καλό εκπαιδευτικό εργαλείο για πρόσβαση σε εκπαιδευτικές πηγές,  χωρίς να αποκλείεται κανένας.

 Ομάδα στόχος: μαθητές  και νέοι που φοιτούν σε τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, ακόμη άτομα 14- 16 ετών, τα οποία  δεν απασχολούνται ή παρακολουθούν κάποια εκπαίδευση ή κατάρτιση,  αλλά και μαθητές σε μειονεκτική θέση.

Στη συνάντηση αυτή παρουσιάστηκε από τον συντονιστή και τους εταίρους του προγράμματος το Τhesaurus, και στις 5 γλώσσες του προγράμματος (Αγγλικά, ελληνικά, ισπανικά, ουγγρικά και τουρκικά) και ‘ανέβηκε’ στο http://vetiver.4eclass.net. Επίσης συζητήθηκε η δημιουργία 8-10 εκπαιδευτικών πηγών (Open Educational Resources) από κάθε εταίρο του προγράμματος και παρουσιάστηκαν μερικές από αυτούς. Το Ινστιτούτο, εκ μέρους της Ελλάδας, έχει αναλάβει τη δημιουργία εκπαιδευτικών πηγών στο μάθημα των Αγγλικών. Προγραμματίστηκε η επόμενη συνάντηση στην Τουρκία, στο Afyonkarahisar στο συμμετέχων σχολείο του  προγράμματος. Προγραμματίστηκε επίσης η εκπαίδευση-κατάρτιση δέκα εκπαιδευτικών (δύο εκπαιδευτικών ανά εταίρο) στην Ισπανία, πάνω στη χρήση και αξιοποίηση της πλατφόρμας Moodle, Mahara και λογισμικού Captivate τον Φεβρουάριο 2017.

Το πρόγραμμα διαρκεί 2 έτη(2016-2018) και φιλοδοξεί με τον εμπλουτισμό του υπάρχοντος αποθετηρίου, να γίνει αντικείμενο χρήσης και πρόσβασης πολλών μαθητών και εκπαιδευτικών ΕΠΑΛ και Λυκείων και όχι μόνο, αλλά και μαθητών  +16, οι οποίοι παρακολουθούν περαιτέρω εκπαίδευση και κατάρτιση (ΙΕΚ, εκπαίδευση ενηλίκων κτλ.), ώστε το αποθετήριο να γίνει γνωστό και χρήσιμο  εργαλείο στη μαθησιακή διαδικασία.

In snowy and  picturesque Klaffer, Hochficht in upper Austria 5 young volunteers and 1 leader from Achaia Adult Education Institute, from Patras, GR, participated in Erasmus+  Youth Project  ‘Connecting Human Rights’ from 27/12/2016 to 07/01/2017. There they had the chance to meet , cooperate, exchange and share  ideas with other European youngsters from Austria, Bulgaria, Romania, Italy, Spain, Slovakia and Poland. The Youth Exchange was interesting and fruitful as it is shown in the following evaluation.

Kaoukis Dimitris (Leader):

My participation in this project gave me the opportunity to gain important experiences. First of all I realized that the participants from the other countries are quite aware and informed on human rights and their application both to immigrants and refugees. After, I saw that they respect their fellow human beings irrespective of their origin, their religion and their culture and try to help those they are in need, whether they are immigrants or refugees, despite all the social and economic problems that exist. It also gave me great joy my acquaintance with people from other European Union countries who, as I believe, they feel that they are citizens of a united Europe. Finally, it was nice experience that I lived, albeit briefly, in the beautiful landscapes of upper Austria, their lifestyle and their culture!

Kaoukis Konstantinos:

This project was a very special experience. We had discussions with the children from other countries for important issues, such as for refugees and human rights. We changed our opinions and our ideas and we shared our culture with them, as they did with us. Of course there were also a lot of moments of fun with them. All in all, all this was something that I really would never forget!

Kaoukis Giorgos:

This project was an unforgettable experience. I made new friends and we talked about the problems that there are because of immigrants and refugees. We did several activities that helped us to better know each other with the other children. The activities we did were very fun and interesting. I liked a lot this place and I would like to find myself again there!

Varelidis Konstantinos:

The programme was simply perfect. Through games and study groups we managed to understand more difficult topics such as prejudices, stereotypes, human rights and the refugee crisis. Of course, I had the opportunity to meet new people I will never forget, who taught me things about their culture and told me things about them. Generally, it was a unique experience that will stay forever in my mind. It was so perfect that no suitable words exist to describe it in the way it deserves.

Antigoni Siaterli:

Participating in the Erasmus+ ”Connect for Human Rights” program which took place in Klaffer, Upper Austria  was one of the most powerful experiences in my life. 12 days full of beautiful scenes that will stay forever  in my mind as memories, smiles, knowledge, fun and acquaintances that turned to become long life friendships. The energy that I was receiving everyday because of the 44 different Good mornings that I was hearing cannot be described. A remarkable part was the excellent organization of the project and the use of the non-formal education during every activity so that every participant could get familiar and get to know more about the Human Rights in combination with the refugee phenomenon. I would like to thank the Achaia Adult Education Institute for giving me the opportunity to live this amazing experience.

Ivi Toumasi:

A really different journey, a project to remember. Spending New Years Eve at frozen Klaffer together with 46 wonderful people from Europe, Asia and Africa makes really hard to forget this experience. During this project I learnt a lot about migration, refugees, inequality of opportunities and human rights through interactive and experiential workshops. I lived and collaborated with people of different age, nationality, religion and beliefs having as goal to share ideas and become better while respecting each other.

Το Αχαϊκό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Ενηλίκων, ΜΚΟ προγραμματίζει σεμινάρια-εργαστήρια για το καινούργιο ακαδημαϊκό έτος 2015-16. Υπεύθυνη εκπαίδευσης η Κυριακή Βαμβακά, εκπαιδευτικός Αγγλικής Φιλολογίας.
Οργανωμένα μαθήματα – σεμινάρια ελεύθερου χρόνου άτυπης μάθησης στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ενήλικων. Τηλεφωνήστε για συμμετοχή στο 2610321687, 6973020166 & 6970292266. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας
1. Σεμινάριο Εκμάθησης Αγγλικής γλώσσας σε ενήλικες
• Διάρκεια του προγράμματος: έναρξη 3 Οκτωβρίου 2016
• Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιμόρφωσης: 10-12 άτομα
• Σκοπός του προγράμματος: απόκτηση γνώσεων και επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Στο σεμινάριο αυτό οι εκπαιδευόμενοι ενήλικες διδάσκονται την Αγγλική γλώσσα στο προφορικό λόγο σε ένα ευχάριστο περιβάλλον.
2. Σεμινάριο Εκμάθησης Ιταλικής γλώσσας σε ενήλικες
• Διάρκεια του προγράμματος: έναρξη 3 Οκτωβρίου 2016 (πρωινά & απογευματινά τμήματα)
• Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιμόρφωσης: 10-12 άτομα
• Σκοπός του προγράμματος: απόκτηση γνώσεων και επικοινωνιακών δεξιοτήτων στην ιταλική γλώσσα στο γραπτό & προφορικό λόγο σε ένα ευχάριστο περιβάλλον.
3. Εργαστήρι Δημιουργίας Κοσμήματος για Αρχαρίους
• Διάρκεια του προγράμματος: 8 ώρες έναρξη 3 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 17:30-19:30
• Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιμόρφωσης: 10-12 άτομα
• Σκοπός του προγράμματος: να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι γνώση και δεξιότητες στην δημιουργία κοσμημάτων (κολιέ, βραχιόλι, σκουλαρίκια, δαχτυλίδι, καρφίτσα). Δημιουργία κοσμημάτων με ατσαλόσυρμα, σύρμα και χάντρες. Κατασκευές μοντέρνων σχεδίων με αλυσίδα και κορδόνια/νήμα, μακραμέ.
4. Εργαστήρι Δημιουργίας Κοσμήματος για Προχωρημένους
• Διάρκεια του προγράμματος: 8 ώρες έναρξη 3 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 17:30-19:30.
• Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιμόρφωσης: 10-12 άτομα
• Σκοπός του προγράμματος: να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι γνώση και δεξιότητες στην δημιουργία κοσμημάτων. Τεχνική των κόμπων (βασική & περίτεχνη). Δημιουργία κοσμημάτων με σύρμα και χάντρες, πλεκτά στοιχεία, τεχνική υγρό γυαλί, επιχρύσωση, τεχνική του ντεκουπάζ. Βασικές αρχές αργυροχρυσοχοΐας, μέταλλα, σφυρηλάτηση.
5. Εργαστήρι Δημιουργίας Σαπουνιού
• Τίτλος προγράμματος: Δημιουργία σαπουνιών
• Διάρκεια του προγράμματος: 3 ώρες έναρξη Οκτώβριος 2016
• Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιμόρφωσης: 10-15 άτομα
• Σκοπός του προγράμματος: να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι γνώση και δεξιότητες στην δημιουργία σαπουνιών. Να μάθουν να φτιάχνουν μόνοι τους αγνά σαπούνια ελαιολάδου και σαπούνια γλυκερίνης με διάφορα χρώματα και αρώματα.
6. Εργαστήρι Δημιουργίας & Διακόσμησης Κεριού
• Τίτλος προγράμματος: Δημιουργία & διακόσμηση κεριού
• Διάρκεια του προγράμματος: 3 ώρες έναρξη Οκτώβριος 2016
• Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιμόρφωσης: 10-15 άτομα
• Σκοπός του προγράμματος: να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι γνώση και δεξιότητες στην δημιουργία & διακόσμηση κεριών.
7. Εργαστήρι Δημιουργίας Κατασκευές με δέρμα
• Τίτλος προγράμματος: Δημιουργία Κατασκευές με δέρμα
• Διάρκεια του προγράμματος: 3 ώρες έναρξη Οκτώβριος 2016
• Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιμόρφωσης: 10-15 άτομα
• Σκοπός του προγράμματος: διακόσμηση κορνίζας, βιβλιοδεσία, δημιουργία πορτοφολιού & τσάντας, περικαρπίου & σκουλαρίκια, κατασκευή κολιέ.
Τηλεφωνήστε για συμμετοχή στο 2610321687, 6973020166 & 6970292266. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας
E-mail: vamvaka@sch.gr & sandyvamvaka@gmail.com
Website: http://users.sch.gr/vamvaka/?lang=gr
Blog: http://www.achaiainsitute.wordpress.gr/
Facebook: http://www.facebook.com/groups/128175310614668/

14225412_1318556408184664_4808162906803687765_n 14232517_1318556708184634_5528905211145839350_n 14264016_1318556681517970_1651618588857168418_n 14333009_1318556634851308_6172030426864524342_n 14330169_1318556298184675_7165809230241075920_n

This year’s program Erasmus +, youth exchange 2016 in Klaffer of Austria was a life experience. The organization of the program was great and the main theme ‘PEACE’ between people, verified. Also, the activities that were organized and the thought of presenting a different country was exceptional. Although children were from different countries with different views and different cultures seemed to be united and became one showing equality and peace between countries and people. The idea of SEC (school ending camp) did the participants to work together to meet their needs and create activities likely to entertain younger kids of the camping. Finally, the project’s organizers, among them Tina and Sarah, were very cooperative and, despite any daily problems, responded with responsibility, patience and positive attitude. Μanolis Papaioannou.

This experince I had in Klaffer and latter in Mauthaussen is one that I hope to live again. Through this project I was able to learn a lot of things and to remember others which I had forgoten. First of all I learned how to cooperate better with other people and communicating with them. Secondly I learned about other cultures while having at the same time the opportunity to discuss about major problems of our era such as peace and the refugee crisis. Last and most important, is the fact that I formed bonds of friendship which I hope will last for a long time…Varelides Konstantinos.

As far as the youth exchange is concerned, it was one of my best experiences that I ever had. To begin with, I met new children from other countries and their cultures. Also we had conversations about important issues such as about peace and refugees and we saw them from different perspective in order to find a solution. Last but not least, we enjoyed ourselves and we saw how the others have fun. All in all, it was a very good experience and the children had a lot of fun. Kaoukis Konstantinos

The days I spent in the programme were maybe the most constructive and still entertaining days of my life. I met teenagers from many European countries and I have learned about the culture of each country. Moreover, we discussed about many topics related to peace and refugees. Even during the free time we were interested in how life is in other countries and discussed about each countries educational systems, religious and political topics. Additionally, we did many outdoor activities through which we learned how to cooperate and work as a team. As far as free time is concerned, it was enough to have fun, relax and meet each other better. The programme was perfect and if I had the chance I would participate without second thought. Viron – Τheodoros Ziabaras

This trip was the best experience for me. First of all I met new friends and also I made strong friendships. This place on klafer was so peaceful that made me different as a person. The camp is organized with the best way so it’s good for all the participant’s to stay there. Finally, my English improved. I wish I will have the opportunity to meet this place again. It was the best experience of my whole life. George Brakatselos

As regards the program in Austria in Klafer I would like to say that i had a lot of fun and i made new friends, i learned a lot about them and their countries, their habits. Ι also really liked the landscapes and particularly the lakes.Even I like round workshops of Peace and the games we played. And i would like to say that if have this opportunity again to go there i will go. Iasonas Maraziotis

I had a great time in Κlaffer . It was a wonderful experience and I really want to go again next year. I loved the activities in the camp, especially the conversations about peace with participants from other countries .My horizons were enriched and I am very grateful. I personally believe that the project was successful as it’s goal was accomplished (we acquired valuable knowledge about peace). I believe that I became more perfect as a human being and that my knowledge and the experiences that I got will be useful in my future life. Κakkou Konstantina

13882654_1283636451676660_3244283136650591776_n 13887060_1283633368343635_5785318898908757976_n 14022157_1283633041677001_1722830732344681676_n

Και το μαγευτικό ταξίδι εξερεύνησης και γνωριμίας με τις Ευρωπαϊκές χώρες και κουλτούρες συνεχίζεται!!! Eτσι λοιπόν 56 νέοι από 7 Ευρωπαϊκές χώρες ( Αυστρία, Τσεχία, Ελλάδα, Εσθονία, Λιθουανία, Πολωνία και Πορτογαλία) συμμετείχαν στο πρόγραμμα Erasmus+ Ανταλλαγή νέων στο Klaffer Αυστρίας, με θέμα: “At home or on a world scale: education for peace!”, από 25.06-11.07.2016.

Το φετινό πρόγραμμα Erasmus+, youth exchange 2016 στο Klaffer της Αυστρίας ήταν εμπειρία ζωής. Η οργάνωση του προγράμματος ήταν πολύ καλή και το βασικό θέμα ‘Η ΕΙΡΗΝΗ’ μεταξύ των λαών επαληθεύτηκε. Επίσης, οι δραστηριότητες που διοργανώθηκαν και η σκέψη εκμάθησης και παρουσίασης μιας διαφορετικής χώρας ήταν εξαιρετικές. Τα παιδιά αν κι ήταν από διαφορετικές χώρες με διαφορετικές απόψεις και διαφορετικούς πολιτισμούς φάνηκε να ενώθηκαν και να έγιναν ένα δείχνοντας την ισότητα και την ειρήνη μεταξύ χωρών και ανθρώπων. Η ιδέα του SEC (κάμπινγκ) έκανε τους συμμετέχοντες του προγράμματος να συνεργαστούν για να καλύψουν τις ανάγκες τους και να δημιουργήσουν δραστηριότητες ικανές να διασκεδάσουν τα μικρότερα παιδιά του κάμπινγκ. Τέλος, οι διοργανωτές του προγράμματος μέσα σε αυτές Tina και Sarah ήταν πολύ συνεργάσιμες και παρά τα τυχόν καθημερινά προβλήματα ανταποκρίθηκαν με υπευθυνότητα, υπομονή και θετική διάθεση.
Μανώλης Παπαϊωάννου, αρχηγός της ελληνικής αποστολής

Η εμπειρία μου στο Klaffer και αργότερα στο Mauthaussen είναι μία την οποία ελπίζω να έχω την τύχη να ξαναζήσω. Μέσα από αυτή, έμαθα πολλά πράγματα και θυμήθηκα άλλα που είχα ξεχάσει. Πρώτο απ’ όλα, έμαθα πως να συνεργάζομαι καλύτερα με άλλους ανθρώπους. Έπειτα έμαθα για άλλες κουλτούρες ενώ παράλληλα είχα την ευκαιρία να συζητήσω για φλέγοντα ζητήματα που αφορούν την εποχή μας, όπως για παράδειγμα η ειρήνη και η προσφυγική κρίση. Τελευταίο και σημαντικότερο, είναι το γεγονός ότι ανέπτυξα δεσμούς φιλίας οι οποίοι ελπίζω να κρατήσουν για πολύ καιρό… Βαρελιδης Κωνασταντινος

Όσο αφορά το πρόγραμμα, ήταν από τις καλύτερες εμπειρίες που είχα. Καταρχάς, γνώρισα καινούργια παιδιά από άλλες χώρες και ταυτόχρονα και τους πολιτισμούς τους. Επίσης μπόρεσα να μιλήσω μαζί τους για θέματα ζωτικής σημασίας όπως για την ειρήνη και για τους μετανάστες και να τα δούμε και από άλλη οπτική γωνία. Τέλος θα ήθελα να πω ότι δεν μας έλειψε και η διασκέδαση- χαλάρωση αφου μπορέσαμε να δούμε πως διασκεδάζουν στις άλλες χώρες αλλά και να τους δείξουμε και τον δικό μας τρόπο διασκέδασης. Εν τέλει ήταν μια καταπληκτική εμπειρία και πέρασα πολύ ωραία διασκεδάζοντας με την παρέα των άλλων συνομηλίκων μου. Κωνσταντίνος Καούκης

Οι μέρες που πέρασα στο πρόγραμμα ήταν ίσως οι πιο εποικοδομητικές και παράλληλα διασκεδαστικές μέρες της ζωής μου. Γνώρισα συνομηλίκους μου από πολλές χώρες της Ευρώπης και έμαθα για την κουλτούρα του κάθε λαού. Επίσης, συζητήσαμε για θέματα σχετικά με την ειρήνη και τους πρόσφυγες. Ακόμα και στον ελεύθερο χρόνο ενδιαφερόμασταν για την ζωή στις άλλες χώρες και συζητήσαμε για τα εκπαιδευτικά συστήματα της κάθε
χώρας, για θρησκευτικά και πολιτικά θέματα. Επιπλέον, κάναμε πολλές δραστηριότητες μέσω των οποίων μάθαμε να συνεργαζόμαστε και να λειτουργούμε σαν ομάδα. Όσον αφορά τον ελεύθερο χρόνο ήταν αρκετός για να διασκεδάσουμε, να χαλαρώσουμε και να γνωριστούμε καλύτερα. Το πρόγραμμα ήταν τέλειο και αν μου δινόταν η ευκαιρία θα συμμετείχα ξανά χωρίς δεύτερη σκέψη. Bύρων – Θεόδωρος Ζιάμπαρας.

Πέρασα πολύ ωραία στο Klaffer . Ήταν μια υπέροχη εμπειρία και πραγματικά θέλω να πάω πάλι την επόμενη χρονιά .Αγάπησα τις δραστηριότητες στην κατασκήνωση, ιδιαίτερα τις συζητήσεις για την ειρήνη με τους συμμετέχοντες από άλλες χώρες. Οι ορίζοντες μου διευρύνθηκαν και είμαι πολύ ευγνώμων . Προσωπικά πιστεύω ότι το έργο ήταν επιτυχές, δεδομένου ότι ο στόχος του επιτεύχθηκε (αποκτήσαμε πολύτιμες γνώσεις για την ειρήνη). Πιστεύω ότι έγινα πιο ολοκληρωμένη, ως άνθρωπος και ότι οι γνώσεις μου και οι εμπειρίες που αποκόμισα θα μου είναι χρήσιμες στο μέλλον . Κάκκου Κωνσταντίνα.

13886283_1283611085012530_4358908659169184503_n 13900180_1283612118345760_842040047008541178_n 13912514_1283611661679139_6784481127217607205_n 13920688_1283611938345778_5866711240771232742_n 13932757_1283610785012560_2416608344735055185_n

A very interesting and innovative Erasmus + youth exchange project took place in San Benedetto del Tronto in Italy, in which six Greek volunteers from Achaia Adult education institute, NGO from Patras participated. They were Maria Papaioannou, Ioanna Mitropoulou, Athanasia Papaioannou,Malvina Papadaki, Orestis Maraziotis, Aggelos Giannopoulos, all University students.

The project aimed to enhance and develop to youngsters respect about different issues in life: respect in education, respect in religion, respect socially excluded people, respect to each other. In order to achieve the objectives of the project 30 youngsters participated in La Casa per Ferie in San Benedetto del Tronto from 18-27/7/2016 from 5 countries(Italy,Greece,Belgium,Lithuania and Romania).Coordinator of the project was Alceste Aubert,project manager Erasmus+ from Italy, while the Greek coordinator is Sandy Vamvaka from Patras.
‘It was an unforgettable experience, full of vivid memories, colours and new friendships. The theme of the project ‘Respect Changemakers’ is always interesting for people who coexist with different cultures. Youngsters from different countries with different cultures managed to overcome stereotypes and find a common point of communication.’ Αγγελος Γιαννοπουλος(Αggelos Giannopoulos) & Μαίρη Π. Papaioannou
The project of San Benedetto, Italy was a food for thought subject as far as the theme of respect-diversity is concerned.We created friendships and memories which will be unforgettable.
αθανασία πιa Papaioannou & Orestis Maraziotistis
In San Benedetto del Tronto we had a wonderful time. There we had the chance to live ten amazing days, making friendships with new people from Europe, doing creative activities. New places of central Italy were discovered by us. Malvina Papadaki.

13882073_1280046628702309_8448115604557061774_n 13895157_1280046468702325_8774038050126220297_n 13902757_1280046422035663_8672287631894317730_n 13920848_1280046648702307_2126442538120873101_n

Αποστολή: 6 νέοι εθελοντες – φοιτητες από το Αχαικο Ινστιτουτο εκπαιδευσης ενηλικων από Πατρα, συμμετειχαν σε ανταλλαγη νεων στο πλαισιο του Ευρωπαικου προγραμματος Erasmus+ Youth στο San Benedetto del Trondo, Ιταλίας από 18 Ιουλιου εως 27/7/2016 με θεμα: “Respect changemakers”. Σε αυτην την ανταλλαγη συμμετειχαν 36 νεοι από Ιταλια, Ελλαδα, Ρουμανια, Λιθουανια και Βελγιο. Συντονιστρια προγραμματος η προεδρος του Ινστιτουτου Sandy Vamvaka και απο την Ιταλια ο Alceste Aubert.

“ Ήταν μια αξέχαστη εμπειρία, γεμάτη έντονες αναμνήσεις, χρώματα και καινούργιες φιλίες. Το θέμα του σεβασμού είναι πάντα επίκαιρο και σημαντικό για τη συμβίωση ανθρώπων με διαφορετικό υπόβαθρο. Νέοι από διαφορετικές χώρες με διαφορετική κουλτούρα κατάφεραν να σπάσουν τα στερεότυπα και να βρουν ένα κοινό σημείο σύγκλισης” ειπαν: Άγγελος Γιαννόπουλος- Μαρία Παπαϊωάνου
“Το πρόγραμμα στο San Benedetto της Ιταλίας ήταν τροφή για σκέψη στο θέα του σεβασμού προς την διαφορετικότητα. Δημιουργήσαμε φιλίες και φτιάξαμε αναμνήσεις οι οποίες θα μείνουν αξέχαστες.” Ειπαν: Ορέστης Μαραζιώτης- Αθανασία Παπαϊωάνου
“Μια υπέροχη πόλη με ωραίους ανθρώπους. Στο San Benedetto βιώσαμε 10 ανέμελες μέρες με καινούργιους φίλους από όλη την Ευρώπη και συμμετείχαμε σε δημιουργικές δραστηριότητες. Στις εκπαιδευτικές εκδρομές που κάναμε γνωρίσαμε πολλά άγνωστα μέρη της Ιταλίας, περιοχής Ascoli Piceno. Μαλβίνα Παπαδάκη

Σεβασμός μια έννοια τόσο οικεία μα πολλές φορές τόσο ξεχασμένη. Αυτή η εκδρομή ήταν η αφορμή να θυμηθούμε πάλι πως οφείλουμε να σεβόμαστε το περιβάλλον , την παράδοση αλλά και τον άνθρωπο. Ή επαφή με τη φύση στο Καστέλι αλλά και η ξενάγηση μας στο εργαστήρι κεραμικών μας έδωσε την ευκαιρία να κατανοήσουμε πως ο άνθρωπος εξαρτάται από το περιβάλλον του και οφείλει να το σέβεται και να το προστατεύει κάτι που πολλές φορές ξεχνάμε με το σύγχρονο τρόπο ζωής. Οι μοναχές είχαν μια αγκαλιά για όλους μας ανεξάρτητα αν ήμασταν καθολικοί, ορθόδοξοι ,μουσουλμάνοι , άθεοι ή ακόμα αν ειχαμε καταγωγή από την Ιταλία, την Ελλάδα, τη Ρουμανία ,την Λιθουανία ή το Βέλγιο.Η φλόγα της ελπίδας για ένα καλύτερο αύριο για όλους μας άναψε ένα βράδυ στην παραλία του Σαν Μπενετεττο. Ιωαννα Μητροπουλου.

13882507_1280043952035910_9149376256060773686_n 13886320_1280044088702563_4604481911064965069_n 13895423_1280044178702554_5655873959181781337_n 13912773_1280043818702590_602026256062844813_n 13938471_1280043868702585_2363659415436656638_n

Η Ελληνική ομάδα αποτελούμενη από 9 Αχαιούς και ένα φοιτητή από το Ηράκλειο Κρήτης συμμετείχε στο σεμινάριο YOUTH MEGAPHONE: decision-makers of the future” project στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus + KA3. Το σεμινάριο έδωσε τη δυνατότητα στους νέους να εκφράσουν την άποψή τους για την ενεργή συμμετοχή των νέων στην πολιτική ζωή της Ευρωπαϊκής κοινωνίας. Ακολουθούν οι εντυπώσεις των συμμετεχόντων.
Το “Youth Megaphone” ήταν μία από τις καλύτερα και πιο ενδιαφέροντα σεμινάρια που έχω συμμετάσχει. Η ενεργή συμμετοχή νέων ανθρώπων τοπικών κοινοτήτων ήταν πραγματικά ένα μέρος του σεμιναρίου που παρείχε έμπνευση σε όλους μας. Κάναμε νέους φίλους από διαφορετικές μεσογειακές χώρες και ανταλλάξαμε ιδέες σχετικά με την εκπαίδευση και την ανεργία στην Ευρώπη. Πέρασα φανταστικά στη Μεσσήνα, και ανυπομονώ να συναρτήσω ξανά όλους αυτούς τους νέους φίλους το Φεβρουάριο, στο επόμενο κομμάτι του KA3-action.
Μιχάλης Λυκούρας
Ήταν η πρώτη μου εμπειρία Erasmus + και είμαι πολύ ενθουσιασμένη σχετικά με αυτό. Είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ νέα μέρη, να ταξιδέψω στο εξωτερικό, να γνωρίσω νέους ανθρώπους από άλλες ευρωπαϊκές και μεσογειακές χώρες και να μοιραστώ τις ιδέες μου με αυτούς, να συζητήσω για σημαντικά θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήταν μια απ’τις καλύτερες εμπειρίες της ζωης μου.
Τατιανή Σπυροπούλου
Ήμουν λίγο διστακτικός σχετικά με το σεμινάριο αυτό για το λογο ότι θα διαρκούσε μονό 3 μέρες και ίσως να μην καταφέρναμε να εκπληρώσουμε το στόχο του σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Ωστόσο μέσα από τη συζήτηση και την ανταλλαγή ιδεών αποδείχτηκε ότι ήταν αρκετό. Κι αυτό με χαροποιεί διότι σημαίνει για μένα ότι ως νέοι μπορούμε να προτείνουμε και να προσφέρουμε λύσεις για διάφορα προβλήματα που μας αφορούν. Εκτός αυτού, σε διαπροσωπικό επίπεδο πέρασα υπέροχα με τα άτομα που συνάντησα επειδή είχαμε τόσα να πούμε και πιστεύω ότι έκανα κάποιους καλούς φίλους. Θα επιδίωξα να κρατήσω επαφή και να τους ξανασυναντήσω κάποια στιγμή. Τέλος, θεωρώ ότι αυτή η εμπειρία με βοήθησε να σκέφτομαι πιο ελεύθερα γιατί γνώρισα νέους πολιτισμούς, επισκέφτηκα ένα νέο για μένα μέρος κι άκουσα διαφορετικές απόψεις για φλέγοντα ευρωπαϊκά ζητήματα.
Αλέξανδρος Κοτσίρης
Το πρότζεκτ “YOUTHMEGAPHONE: decision-makers of the future”, μια δράση του Erasmus+ επιπέδουΚΑ3, όπου διαμορφωτές πολιτικής και επιτελικοί αξιωματούχοι συνάντησαν και συζήτησαν με νέους φοιτητές, ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες σε 3ήμερο κύκλο σεμιναρίων στη Μεσσίνα της Ιταλίας ήταν μια πολύ χρήσιμη εμπειρία για όλους τους ενεργά συμμετέχοντες στη πολύ φιλόδοξη διεθνή σύμπραξη. Το τριήμερο πρόγραμμα ήταν εντατικό, με συνεχείς κυλιόμενες συνεδρίες: κύριοι άξονες των συνεδριών αυτών ήταν η ομαδοσυνεργατική προσέγγιση και η εξαγωγή συμπερασμάτων μέσω της μη-τυπικής μάθησης. Οι ομάδες εργασίας ήταν πολυπολιτισμικές, ενώ όλοι οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν ιδέες, προτάσεις, εμπειρίες και καλές πρακτικές για την βελτίωση των πολιτικών της ΕΕ σε τοπικό επίπεδο μέσω συνεργασιών και δημιουργικού διαλόγου.
H επιλογή της τοποθεσίας της διεθνούς συνάντησης ήταν ιδανική, καθώς η Μεσσίνα είναι ένα ήσυχο αλλά σαγηνευτικό και με τον τρόπο του ζωντανό μέρος, το οποίο είχαμε την ευκαιρία να εξερευνήσουμε στον ελεύθερο μας χρόνο. Στο κέντρο της πόλης δέσποζαν κτήρια τόσο μοντέρνας όσο και παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, ενδιαφέροντα εστιατόρια και γεμάτο από ανθρώπους με χαμόγελο στα χείλη, ζεστούς και προσιτούς. Θα πρότεινα σε όλους τους παράγοντες τοπικής αυτοδιοίκησης, ακαδημαϊκούς, φοιτητές αλλά και πάσης φύσεως ενδιαφερόμενους για προγράμματα διεθνών συμπράξεων να ψάξουν για ανάλογες δράσεις τύπου ΚΑ3, καθώς αποτελούν μια πολύ διαφορετική εμπειρία σε σχέση με τα πιο γνωστά ΚΑ1 και ΚΑ2, και βάσει της εμπειρίας μου, πολύ χρήσιμα σε διαφορετικούς του αναμενομένου τομείς. Η ελληνική ομάδα, αντιπρόσωποι του «Αχαϊκού Ινστιτούτου Εκπαίδευσης Ενηλίκων», είχαν όλοι μια εξαιρετική εμπειρία και αναμένουν με ανυπομονησία παρόμοιες δράσεις στο μέλλον.
Μιχάλης Μαρκοδημητράκης
Tο ταξίδι στη Μεσσήνα της Σικελίας στα πλαίσια του Youth megaphone:Decision makers of the future αποτέλεσε μια ιδιαίτερα όμορφη, εποικοδομητική και ξεχωριστή εμπειρία. Γνώρισα νέα άτομα από διάφορες χώρες, απέκτησα καινούριους φίλους, μίλησα/συζήτησα/εκφράστηκα στα αγγλικά (πράγμα που δε μου δίνεται η ευκαιρία να κάνω συχνά), συμμετείχα σε ομαδικά projects όπου αναλύσαμε θέματα που απασχολούν τη νεολαία στην Ευρώπη, μοιράστηκα τις ιδέες μου και το πιο σημαντικό άκουσα διαφορετικές ιδέες, είδα πώς σκέφτονται και οι υπόλοιποι συνομίλικοί μου σε χώρες εκτός της Ελλάδας. Εν συντομία λοιπόν, χαίρομαι πολύ που έλαβα μέρος σε αυτή τη συνάντηση, βγήκα κερδισμένη από όλες τις πλευρές κι ελπίζω να ξαναέχω την ευκαιρία να συμμετάσχω σε κάτι παρόμοιο στο μέλλον.
Δάφνη-Ελένη Παναγοπούλου
Ήταν η πρώτη μου εμπειρία σε ένα τέτοιο πρόγραμμα και έχω σχεδόν μόνο καλά πράγματα να θυμάμαι . Δεν γνώρισα μόνο νέα άτομα και κουλτούρες αλλά έκανα και νέες φιλίες. Έμαθα νέους τρόπους διδασκαλίας και συμμετείχα ενεργά στη διαμόρφωση του ερωτηματολογίου. Το μόνο αρνητικό ήταν η οργάνωση του προγράμματος , ειδικά τη πρώτη μέρα , ήταν πολύ πιεστική , γεμάτη δραστηριότητες και δεν είχαμε ελεύθερο χρόνο ξεκουραστούμε ώστε να είμαστε πιο ενεργοί στους διαλόγους το απόγευμα της ίδιας μέρας. Όσον αφορά την ελληνική ομάδα, οι περισσότεροι ήταν δραστήριοι.
Χάρης Μάλλιος
Αν και αρχικά είχα τις αμφιβολίες μου σχετικά με την συμμετοχή μου στο συγκεκριμένο πρότζεκτ και αν αυτό θα άξιζε, το πρόγραμμα αποδείχτηκε μία εξαιρετικά εποικοδομητική εμπειρία, που μου άνοιξε νέους ορίζοντες. Οι απόψεις που ανταλλάξαμε πάνω στην σχέση των νέων με την πολιτική με βοήθησαν να επαναπροσδιορίσω κάποιες θέσεις μου αλλά και να συνειδητοποιήσω πόσο σημαντικό είναι να είμαστε ενεργοί σε όλους τους τομείς της ζωής μας. Το γεγονός ότι σε αυτό συμμετείχαν και άτομα από χώρες όπως η Τυνησία, για τις οποίες δεν γνωρίζουμε αρκετά πράγματα και έχουμε διαμορφωμένες κάποιες στερεοτυπικές αντιλήψεις, μας βοήθησε να αλλάξουμε την γνώμη μας για αυτές και να αποκτήσουμε μία άλλη εικόνα που βασίζεται περισσότερο στην πραγματικότητα.
Φανουρία Αθανασίου
Ήταν μια υπέροχη εμπειρία! Μάθαμε πολλά πράγματα, γνωρίσαμε υπέροχα άτομα και ζήσαμε αξέχαστες εμπειρίες. Οι δραστηριότητες μας έφεραν σε επαφή με διαφορετικές κουλτούρες και μας έδωσαν την ευκαιρία για γόνιμο διάλογο και ανταλλαγή απόψεων. Το γεγονός ότι στο συγκεκριμένο πρόγραμμα συμμετείχαν κυρίως άτομα από χώρες της Μεσογείου με παρόμοια προβλήματα και κουλτούρα, ήταν ακόμη ένα από τα θετικά του. Πραγματικά, μου έδωσε τα ερεθίσματα που χρειαζόμουν για να προσπαθήσω να βελτιωθώ σε αρκετούς τομείς της ζωής μου και να γίνω πιο ενεργός πολίτης.
Βασιλική Παπαλεξίου
Το ταξίδι αυτό στην Ιταλία ήταν μια μοναδική και αξέχαστη εμπειρία για μένα. Γνώρισα υπέροχους ανθρώπους, όλοι τους ξεχωριστές προσωπικότητες από διάφορα μέρη του κόσμου. Γνώρισα την κουλτούρα διαφόρων χωρών. Μέσα από αυτό το project αποφάσισα να είμαι όσο γίνεται περισσότερο ενεργή στην τοπική κοινωνία της πόλης μου. Φεύγοντας από την Ιταλία είχα πειστεί ότι το να φεύγεις από τη χώρα σου για πάντα και να μην επιστρέφεις πίσω είναι καθαρά εγωιστικό και μόνο για την προσωπική μας ανάπτυξη. Η χώρα μας μας χρειάζεται. Χρειάζεται τους ανθρώπους της, όλα τα μυαλά να μείνουν εκεί που ανήκουν ή να γυρίσουν από άλλες χώρες με νέες ιδέες και να αγαπήσουν τον τόπο τους κάνοντας τον όσο μπορούμε καλύτερο για εμάς τους ίδιους και γι’ αυτούς που θα αφήσουμε πίσω μας. Περιμένω με αγωνία τον Φλεβάρη να συναντήσω ξανά τους ανθρώπους που γνώρισα εκεί, να μάθω τα νέα τους και να ανταλλάξουμε νέες ιδέες και απόψεις και λύσεις εάν αυτό είναι δυνατόν (δύσκολο κομμάτι όχι όμως ακατόρθωτο, γιατί όλοι μαζί μπορούμε) για να μπορέσουμε να φτιάξουμε έναν κόσμο όσο γίνεται καλύτερο. Ευχαριστώ θερμά την Κα Σάντυ Βαμβακά που μου έδωσε αυτή την ευκαιρία να συμμετάσχω στο ταξίδι, για μένα προσωπικά είναι μια γυναίκα πρότυπο, βοηθάει όσο μπορεί τους νέους ανθρώπους! Επίσης η Λάρα και η Τζούλια και όλοι στο project ήταν υπέροχοι μοναδικοί. Η Λάρα ήταν αυτή που με άγγιξε και με έκανε να θέλω να είμαι πάντα ενεργή στην τοπική κοινότητα! Σας ευχαριστώ από καρδιάς όλους!
Ιωάννα Αναστασοπούλου
Περισσότερες φωτογραφίες στο ακόλουθο link:
https://drive.google.com/folderview…

Older Posts »

Categories