Posted by: achaiainstitute | November 1, 2010

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Δημιουργικά μονοπάτια στην εκπαίδευση ενηλίκων”

Αυτό το πρόγραμμα απευθύνεται στην Εκπαίδευση Ενηλίκων με σκοπό την προσφορά νέων δυνατοτήτων μάθησης για όλους τους ενήλικους μαθητές. Σκοπός του είναι η δημιουργία καλής ποιότητας, μη συμβατικών μεθοδολογιών μάθησης, ικανές να ανανεώσουν τις βασικές ικανότητες των πολιτών της Ε.Ε. και καθιστώντας τους ικανούς να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και τις εξελισσόμενες τεχνολογίες του κόσμου που συνεχώς αλλάζει.

Αυτή η συνεργασία θα ενώσει μαθητές, δασκάλους και οργανώσεις εκμάθησης ενηλίκων από διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές της Ευρώπης ώστε να τους βοηθήσει να προσδιορίσουν και να δοκιμάσουν καινοτόμες μεθόδους εκμάθησης και καλές πρακτικές. Θα ανταλλάξουν εμπειρία , μεθοδολογία και πολιτισμικές πτυχές και θα μάθουν ο ένας από τον άλλον και θα συνεργαστούν στην ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων εκμάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων.

Θα συγκεντρωθούμε στις ομοιότητες και στις διαφορές των συμμετεχόντων χώρων ώστε να συμφωνήσουμε σε κοινούς δρόμους για να διδάσκονται οι Ενήλικες και θα αποφασίσουμε σε ένα εκπαιδευτικό εργαλείο για εκπαίδευση ενηλίκων η οποία θα ενθαρρύνει ενήλικες να συμμετέχουν ενεργητικά σε δια βίου εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή διάσταση μέσω εργαστηρίων τέχνης.

Χρησιμοποιώντας περιοχές δημιουργικής δράσης (χοροί, χειροποίητη παραδοσιακή τέχνη και την τέχνη της επικοινωνιακής συμπεριφοράς – π.χ. επικοινωνία, ετικέτα, ρητορική) η συνεργασία θα αποτελέσει  κίνητρο για μάθηση και για την απόκτηση νέων ικανοτήτων, θα μετατραπούν τα εργαστήρια σε έναν υπέροχο τρόπο αυτό έκφρασης, επικοινωνίας μετατρέποντας την μάθηση σε μια χρήσιμη και ευχάριστη ασχολία η οποία επίσης θα ικανοποιεί την περιέργεια, δημιουργώντας καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας για ενήλικες, χρησιμοποιώντας την Τέχνη ως μέσο εκπαίδευσης.

Απτά αποτελέσματα

Μια έκθεση η οποία θα ταξιδέψει με τίτλο «Διαπολιτισμικός χώρος: κοιτάω, μαθαίνω και διδάσκω», μια γνωστική εκπαιδευτική ταινία , ένα blog και ένα ηλεκτρονικό Portfolio .

Aναμενόμενα  αποτελέσματα

Η ευκαιρία για απόκτηση και δημιουργία 4 ικανοτήτων για εκπαίδευση ενηλίκων.

Προσωπική (αυτογνωσία, αυτοπεποίθηση, αυτοσεβασμός, αυτό έκφραση)

Εκπαιδευτική (δημιουργική σκέψη, ευελιξία στη σκέψη, δια βίου μάθηση)

Κοινωνική (επικοινωνία και συνεργασία, ομαδική εργασία)

Επαγγελματική (γνώση συγκεκριμένων περιοχών, ικανότητες, συμπεριφορά ως προς την ποιότητα μάθησης) – ανατροφοδότηση σε αυτές τις ικανότητες θα γίνεται μέσω ερωτηματολογίων.

Στόχοι

Η προσφορά καλύτερων δυνατοτήτων εκμάθησης για ενήλικους μαθητές.

Η παροχή συστήματος εκμάθησης ενηλίκων να τους εντάξει στη δια βίου στρατηγική εκπαίδευσης, να παρέχει στους συμμετέχοντες αυξημένη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, καλύτερη κοινωνική ένταξη και να τους προετοιμάζει για ενεργητικά μελλοντικά χρόνια.

Η παρότρυνση συναλλαγών και παραδειγμάτων καλών πρακτικών μεταξύ ενήλικων  στην συνεργασία

Η απόκτηση της ικανότητας να αναζητήσουν και να συνεχίσουν την μάθηση και να οργανώσουν το δικό τους σχέδιο εκμάθησης με τη συμμετοχή σε εργαστήρια μαθαίνοντας να εκφράζονται μέσω του χορού, της χειροτεχνίας και της Τέχνης.

Να αποκτήσουν οι ενήλικοι μαθητές γλωσσικές και διαπολιτισμικές ικανότητες για την Ευρωπαϊκή αγορά εργασίας.

Για να πετύχουμε τους στόχους θα συναντηθούμε 4 φορές μέσα σε 2 χρόνια

Τον πρώτο χρόνο του προγράμματος θα:

1.     Διατυπώσουμε ένα λεπτομερές σχέδιο δράσης που θα καλύπτει συγκεκριμένες εργασίες για τους συνεργάτες του προγράμματος

2.     Θα οργανώσουμε την πρώτη συνάντηση των συνεργατών με σκοπό την εξοικείωση με τις προτεινόμενες δραστηριότητες των συνεργατών, που αντιστοιχούν σε τρείς κύριες περιοχές του προγράμματος.

3.     Θα εφαρμόσουμε συγκεκριμένους στόχους «στο σπίτι»

Στη διάρκεια του δεύτερου χρόνου της εφαρμογής του προγράμματος θα:

1.     Οργανώσουμε κινητικότητες ώστε να παρουσιάσετε το δικό σας και για να γνωρίσετε την διδασκαλία των συνεργατών και μεθόδους εκμάθησης, εφαρμόζοντας προτεινόμενες δραστηριότητες.

2.     Θα γίνουν 3 κοινά εργαστήρια σύμφωνα με τις περιοχές δραστηριότητας του προγράμματος, εφαρμόζοντας μη συμβατικές μεθόδους μάθησης.

–  Ενήλικες που μαθαίνουν χορό θα προετοιμάσουν έναν κοινό χορό, χρησιμοποιώντας διαφορετικές αλλά και τις δικές τους μεθόδους μάθησης χορού. Αυτός ο κοινός χορός θα αποκαλύψει την μοναδικότητα της κουλτούρας του χορού σε κάθε χώρα. Θα δοθεί έμφαση στον κυκλικό χορό σαν μέσο προώθησης συνεργασίας και μιας ειρηνικής ατμόσφαιρας.

–  Ενήλικοι μαθητές χειροτεχνίας θα οργανώσουν ένα κοινό εργαστήρι κατά τη διάρκεια του οποίου θα δημιουργήσουν προσωπικά έργα, χρησιμοποιώντας τις δικές τους τεχνικές μάθησης και μη συμβατικές μεθόδους μάθησης για δημιουργία. Τα έργα αυτά θα παρουσιαστούν σε μια στιγμιαία έκθεση για τους συνεργάτες. Έμφαση θα δοθεί στην τέχνη και στο περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη την  ευέλικτη χρήση και επαναχρησιμοποίηση των πόρων και των καλλιτεχνών της κάθε συμμετέχοντος χώρας σαν  παραδείγματα καλών πρακτικών .

Κατά τη διάρκεια του κοινού εργαστηρίου, ενήλικες που διδάσκονται επικοινωνιακή συμπεριφορά θα προετοιμάσουν μια παρουσίαση ενός project , χρησιμοποιώντας Η/Υ και συνήθειες ομιλίας. Οι οδηγίες για μη συμβατική μάθηση (στα Αγγλικά και στις τοπικές γλώσσες) θα εισαχθεί από τους παρουσιαστές.

 • Να προσφέρονται καλύτερες ευκαιρίες μάθησης.
 • Να παρέχεται σύστημα μάθησης Ενηλίκων, να ενσωματώνονται στη δια βίου στρατηγική εκπαίδευσης, να παρέχει στους συμμετέχοντες αυξημένη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, καλύτερη κοινωνική ένταξη και να τους προετοιμάζει για ενεργητικά μελλοντικά χρόνια.
 • Να παροτρύνονται οι συναλλαγές και παραδείγματα καλών πρακτικών μεταξύ ενήλικων μαθητών στην συνεργασία
 • Να αποκτούν την ικανότητα να αναζητήσουν και να συνεχίσουν την μάθηση και να οργανώσουν το δικό τους σχέδιο εκμάθησης με τη συμμετοχή σε εργαστήρια μαθαίνοντας να εκφράζονται μέσω του χορού, της χειροτεχνίας και της Τέχνης.
 • Να αποκτήσουν οι ενήλικοι μαθητές γλωσσικές και διαπολιτισμικές ικανότητες για την Ευρωπαϊκή αγορά εργασίας.

Εταίροι:

ACHAIA ADULT EDUCATION INSTITUTE PATRAS GREECE

 • Viesoji istaiga Alytaus jaunimo centras (further Alytus youth centre)/Lithuania
 • Aspire Trust/UK
 • Euroform RFS/Italy
 • ANKARA GİRİSİMCİ KADINLAR DERNEĞİ/Turkey
 • ASPEA/Portugal
 • Latvijas Lauku sieviesu apvieniba/The Association of Rural Women in Latvia (ARWL)
 • Newham College of Further Education/United Kingdom

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

<span>%d</span> bloggers like this: